I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Logo

Çalıştay

Kayıt olmak için tıklayınız

 

Çalıştay Listesi

NVivo ile Nitel Veri Analizi

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilim İnsanlarının Yaşam Öykülerinin Ele Alınması

Fen Eğitiminde Performans Değerlendirme Uygulamaları

Biyoteknoloji Dünyasına Yolculuk

Eğitimde Hologram

Matematik Öğretiminde 3b Tasarım ve Yazıcı Uygulamaları

Literatür 2.0: Kaynak tarama, kullanma, birlikte çalışma aracı olarak Mendeley

Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları

 

NVİVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ

Prof.Dr. Abdullah KUZU

abdullah.kuzu@idu.edu.tr, İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

Bu eğitim, sosyal bilimler alanında çalışan/çalışacak genç araştırmacılara nitel araştırma yöntemi ve NVivo programı ile nitel verilerin analizi konularında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimin içeriği; Nitel Veri Analizi, Nitel veri analizine giriş (Nitel veri analizi yaklaşımları, Nitel veri analizi süreci, Bilgisayar destekli nitel veri analizi), NVivo’ya Giriş, NVivo 11 Programının genel özellikleri, Çalışma alanı ve arayüzün tanıtımı, NVivo ile Verileri Analize Hazırlama (Proje oluşturulması, Veri kaynaklarının programa yüklenmesi-Metin, ses kaydı, video kaydı, resim, sosyal medya vb., Veri kaynaklarının analize hazırlanması, Memo ve Annotationların oluşturulması), NVivo 11 ile Verileri Kodlama, Temaları oluşturma, Veriler arasında ilişkiler kurma, Veriler üzerinde sorgulamalar yapma, Verileri görselleştirme ve model oluşturma ve Rapor oluşturma başlıklarından oluşmaktadır.

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 120 dk.

Yer: Hasan Ali Yücel Binası 1. Kat Bilgisayar Laboratuvarı

Katılımcı kitle: Mezun öğrenciler, lisans öğrencileri, akademisyen ve öğretmenlerin katılımına açıktır.

 

ÇOCUK VE ERGENLERDE TRAVMA SONRASI TOPARLANMA TEKNİKLERİ

Doç. Dr. Firdevs SAVI ÇAKAR

firdevssavi@hotmail.com, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Travmatik olaylar, yaşamı ve fiziksel bütünlüğü, kişinin dünyadaki yeri ve kendisi hakkındaki değerlerini tehdit eden, bu çerçevede kendini değerli ve güvende hissetmesini, dünyayı anlamlı ve kabul edilebilir görmesini, kendini kırılmazlık ve incinmezlik gibi duygularını tehdit eden olaylardır. Günümüzde tüm dünyada sıklıkla yaşanan travmatik olaylar arasında; deprem, sel gibi doğal afetler, savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırı, cinsel taciz ve tecavüz, işkence, trafik kazaları, bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi içeren olaylar, ağır yaralanma veya bu tür durumlara tanık olma, aile/yakın birilerinin ani ölümü, şiddet gibi yasamı doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit eden örseleyici durumlardır. Bu tür olaylar aynı zamanda bireylerin sahip oldukları başa çıkma yeterliklerini aşan ve yetersiz kaldığı durumlar olup; çocuk ve ergenlerin daha fazla örselendikleri ve yetişkinlere göre çok daha fazla güçlük yaşadığı; psikolojik desteğe ihtiyaç duydukları olaylardır. Okul psikolojik danışmanlarının çocuk ve ergenlerin yanı sıra aileler ve öğretmenleri ile travmatik yaşantıların etkileriyle başa çıkmaları için yapacağı çalışmalara çok ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bu çalıştayın amacı: Okul psikolojik danışmanlarının çocuk ve ergenlerin travmatik yaşantıların etkileriyle başa çıkmaları için yapacağı çalışmalarda kullanılabilecekleri bazı tekniklerin öğretilmesidir.

Katılımcı sayısı: 30 kişi ile sınırlı

Süre: 90 dk.

Katılımcı kitle: İlgili eğitim alanından tüm grupların katılımına açıktır.

 

YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE BİLİM İNSANLARININ YAŞAM ÖYKÜLERİNİN ELE ALINMASI

Doç. Dr. İlke ÇALIŞKAN

ilkeonal@hacettepe.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, edebiyatın tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, iletişim becerileri geliştirme, moral değerleri geliştirme, kendini tanıma, problem çözme becerilerini geliştirme, dil becerilerini geliştirme, sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak, hayal gücünü geliştirme, dinleme becerilerini geliştirme, olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, insanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme, bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, empati becerisi geliştirme şeklinde özetlenebilir. Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerinde, kültürlerarası çalışmalar yer almaktadır. Yaratıcı drama yüksek lisans ve doktora düzeyinde programları bulunan bir disiplin, rol içinde yazma, doğaçlama, bilinç koridoru, beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanıldığı bir öğretim yöntemi, tiyatro, heykel gibi sanatın farklı dallarının yer aldığı bir sanat eğitimi alanıdır. Araştırmalar, yaparak yaşayarak öğrenmeye en uygun disiplin olan fen bilimlerinde yaratıcı drama uygulamaları öğrencilerin kalıcı öğrenmelerine katkılar sağladığını göstermektedir. Bu çalıştay kapsamında bilim dünyasında ün kazanmış Marie Curie, Archimedes gibi bilim insanlarının yaşam öyküleri, buluşlarını gerçekleştirme süreçleri yaratıcı drama yöntemi basamaklarına göre (Giriş-Isınma,hazırlık,oyun), (Gelişme-Doğaçlama-rol oynama ve yaratıcı drama teknikleri) ve sonuç (farklı süreçsel değerlendirme teknikleri) uygulamalı atölyeler şeklinde ele alınacaktır. Katılımcı sayısı maksimum 20 kişi ile sınırlı olup atölye katılımcıların rahat hareket edecekleri giysiler giymelerini gerektirmekte ve atölyenin yapılacağı alanda sabit sıralar olmamalı, alanda serbestçe dolaşmaya imkan tanıyan bir mekan olmalıdır.

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 120 dk.

Yer: Cahit Arf Binası Mavi Salon

Katılımcı kitle: Lisans ve üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.

 

FEN EĞİTİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Doç. Dr. İlke ÇALIŞKAN

ilkeonal@hacettepe.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan öğretim programı revizyonlarında bazı temel değişiklikler ön plana çıkmaktadır. Bu değişikliklerden en önemlisinin ölçme-değerlendirme alanında olduğu görülmektedir. Program özellikle klasik değerlendirmeden farklı olarak öğrenci farklılıklarını dikkate alan sürece dayalı (tamamlayıcı) ölçme-değerlendirme tekniklerinin kullanılması üzerinde durmaktadır. Geleneksel değerlendirme tekniklerinden tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerine geçiş zaman ve kavramsal anlamda değişiklikler gerektirmektedir. Alanyazında yapılan araştırmalar, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak programların geliştirilmesi ile birlikte sürece dayalı ölçme değerlendirme tekniklerinden elde edilecek başarının hem öğretmene hem de öğrenciye bağlı olduğunu ve özellikle öğretmenlere bu teknikleri kullanmadan önce hizmet içi verilmesi zorunluluğunu vurgulamaktadır. Bir başka deyişle; Türkiye’de ve Dünya’da yapılan çalışmalar incelendiğinde hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin tamamlayıcı ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili mesleki anlamada bilgi ve beceri eksiklikleri olduğu ve  konuyla ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler planlanması gerekliliğinin vurgulandığı görülmektedir.

 

Sürece dayalı (tamamlayıcı) ölçme değerlendirme tekniklerinin başında performans değerlendirmesi gelmektedir. Performans değerlendirmesi, öğrencinin çeşitli problem durumları karşısında gösterdiği tepkilerin teşhis edilerek eksiklik ve yeterliklerin öğrenciyle birlikte belirlenmesini sağlayan bir değerlendirme biçimidir. Bu değerlendirme biçimi disiplinler arası bilgiyi birleştirme, analiz, yorumlama, yordama yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçer. İçerisinde öğrencilerin bir konuyu anlamalarını yazılı anlatım, analiz, açıklama, özet yoluyla değerlendiren “deneme raporları”, öğrencilerin bilimsel kavramları ne kadar iyi anladığını ve bilimsel işlemleri ne kadar iyi yapabildiklerini test eden “deneyler”, öğrencilere alan içeriği ve kurallarla ilgili ustalıklarını gösterme fırsatı veren “gösterimler”, belli sayıda öğrencinin planlama, araştırma, grup içi tartışma ve grup sunumunu talep eden karmaşık bir problem üzerinde çalışmasını sağlayan “grup projeleri” ni barındırır.

 

Bu çalıştay kapsamında fen öğretmenleri ve fen öğretmen adaylarının sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim programlarındaki konuları performans değerlendirme basamakları (performans etkinliği, kurgusu oluşturma, etkinlik performans tanımı ve rubrik-holistik (bütüncül) ve analitik dereceli puanlama anahtarı oluşturma) nın nasıl kullanılacağı örnekler üzerinde ele alınacak ve katılımcılara kendi uygulamaları yaptırılacaktır. Katılımcı sayısı maksimum 30 kişi ile sınırlı olup akıllı tahta, kalem, kağıt gibi materyaller gereklidir.

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 120 dk.

Yer: Cahit Arf Binası Mavi Salon

Katılımcı kitle: Lisans ve üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.

 

BİYOTEKNOLOJİ DÜNYASINA YOLCULUK

Dr. Ebru TAYLAN

ebru.taylan@ysa.gen.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Biyoteknoloji bilim dalının baş döndürücü bir hızla ilerlemesi ve uygulamalarının hayatımızın içinde giderek daha fazla yer alması, bu alandaki bilim ve teknoloji okuryazarlığımızı sürekli olarak güncellememizi gerektirmektedir. Toplumların bugün biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanında aldığı eğitimler, sahip oldukları bilgiler ve yaptıkları çalışmalar, onların gelecekteki dünyanın bu alanında şekillenmesinde söz sahibi olup olmayacaklarını belirleyecektir.

Bu atölyede biyoteknolojinin sağlık, gıda, çevre gibi pek çok alanında kullanılan en temel yöntemlerinden biri olan elektroforezin uygulamalı olarak ele alınması planlanmıştır. Farklı pigment karışımları örnek olarak kullanılacak çalışmada; renkli örneklerin ana renklerine ayrılması farklı senaryolar ile desteklenerek, yöntemin değişik uygulama alanları ve mesleklerle ilişkileri ortaya konulacaktır.

Atölyede ilk olarak kullanılacak yöntemin temel ilkesi, basamaklar halinde işleyişi ve modern biyoteknolojideki yeri ortaya konulacak; görsel ögeler ile sunum desteklenecektir. Ardından katılımcılar farklı senaryolardan sorumlu üç küçük gruba ayrılacaktır. Katılımcılar önce küçük hacim çalışmaları için mikropipet ile egzersiz yaptıktan sonra jele birebir örneklerini yükleyeceklerdir. Elektroforez sonunda her grup sonuçlarını kendi senaryosuyla ilişkilendirmeye çalışarak tartışacak ve soru-cevap yöntemi ile öğrenmelerini derinleştireceklerdir.

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 100 dk.

Yer: -

Katılımcı kitle: İlgili tüm grupların katılımına açıktır.

 

EĞİTİMDE HOLOGRAM

Doç. Dr. Cenk KEŞAN

cenkkesan@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Arş. Gör. Dilek İZGİOL

dilekizgiol90@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çalıştayda hologram modellerinin nasıl hazırlanacağı ve bu modellerin üç boyutlu hologram görüntüsünün nasıl oluşturulacağına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca katılımcıların oluşturdukları modellerin hologram görüntüleri incelenecektir. Çalıştaya katılımda hologram modellerini oluşturabilmek için 3ds max gibi üç boyutlu tasarım programları ya da Geogebra yazılımlarından birini kullanabilmek gereklidir. 3ds max gibi program kullanarak model hazırlamak isteyenler 3d tasarım programı, video ve fotoğraf düzenleme yazılımları yüklü bilgisayarları ile çalıştaya katılmalıdır. Geogebra kullanarak tasarım yapmak isteyenler ise akıllı telefon ya da bilgisayarları ile çalıştaya katılabilirler. Çalıştayda kullanılacak olan telefon ve bilgisayarlarda internet bağlantısı gereklidir.

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 80 dakika

Yer: Dekanlık Binası Arkası Çok Amaçlı Okuma Salonu

Katılımcı kitle: Fen-matematik alanlar ve bilgisayar eğitimi alanlarından konuyla ilgilenen araştırmacıların, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının katılımına açıktır.

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE 3B TASARIM VE YAZICI UYGULAMALARI

Doç. Dr. Cenk KEŞAN

cenkkesan@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi

Arş. Gör. Yusuf ERKUŞ

yusuf.erkus@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Birçok alanda karşımıza çıkan 3B yazıcılar Eğitim alanında bir fark yaratabilir mi? Elbette doğru amaçla ve uygun bir pedagoji ile kullanıldığı takdirde yanıtımız evet olacaktır. 3B yazıcılar giderek artan bir şekilde eğitimde yer almaktadır.

Birçok alanda kullanımı bulunan 3B yazıcıların geometri öğretiminde çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. 3B yazıcılardan çıktı elde edebilmek için öğrencilerin kendilerine uygun seviyede olan bir yazılım aracılığı ile bilgisayar ortamında tasarım yapması gerekmektedir. Bilgisayar ortamında yapılan tasarım, öğrencilerin birçok matematik ve geometri kavramını anlamalarını kolaylaştırırken uzamsal düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaktadır. Tasarımın ardından 3B yazıcı ile tasarımı somut ürüne dönüştürmek öğrencilerin tasarım sürecinde motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu bakımdan çalıştayda 3B tasarım (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve 3B Yazıcı uygulamaları birlikte ele alınacaktır.

Bilgisayar Destekli Tasarımda profesyonel kullanıcılar için hazırlanmış yazılımlar olduğu gibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrenci seviyelerine uygun yazılımlar da mevcuttur.

Tasarım İçin Kullanılan Bazı Programlar:

Program

Yaş

Tarayıcıda Çalışır

Yüklenebilir

Uygulama

Solidworks App for Kids

+4

 

 

X

TinkerCad

+6

X

 

 

LeoCad

+6

 

X

 

Leopoly

+6

X

 

 

BlocksCad

+13

X

 

 

3D Slash

+13

 

X

 

123D Design

+13

 

 

X

SketchUp

+13

 

X

 

 

Katılımcılarla 1:1 bilgisayar imkanı bulunan laboratuvarda TinkerCad programı kullanılacaktır. TinkerCad programı tarayıcı üzerinden çalışan, herhangi bir yazılım yüklemesi gerektirmeyen, ücretsiz ve basit arayüzü olan bir program olması nedeniyle seçilmiştir. Katılımcılara TinkerCad programının çalışma prensibi ve arayüzü tanıtıldıktan sonra matematik ve geometri öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi verilecek ve bir tasarım yapılacaktır. Tasarımın matematik ve geometri öğretimi içerisine bir etkinlik veya proje ile nasıl entegre edilebileceği hakkında yapılacak sunumun ardından tasarlanan objenin çıktısının 3B yazıcıdan nasıl alınabileceği gösterilecektir.  

Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Süre: 90 dakika

Yer: Hasan Ali Yücel Binası 1. Kat Bilgisayar Laboratuvarı

Katılımcı kitle: İlköğretim/Ortaöğretim Matematik Öğretmenleri ve öğretmen adaylarının katılımına açıktır.

 

 

LİTERATÜR 2.0: KAYNAK TARAMA, KULLANMA, BİRLİKTE ÇALIŞMA ARACI OLARAK MENDELEY

Öğr. Gör. Dr. Yusuf YILMAZ

yusuf.yilmaz@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi

 

Bu eğitimde alanyazını taramaya, saklamaya, kullanmaya ve diğer araştırmacılarla paylaşmaya olanak sunan Mendeley isimli kaynakça yönetim yazılımı ele alınacaktır. Ücretsiz bir yazılım olan Mendeley ile araştırma raporları yazılırken alanyazın taranması, farklı atıf stillerinde kullanılması gibi zaman alıcı görevler daha kısa sürelerde tamamlanabilmektedir. Son yıllarda çevrimiçi veri tabanlarının bu tür yazılımlara entegre edilmesiyle, kullanımları giderek kolaylaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Günümüz teknoloji dünyasının sunduğu son olanakların makale, tez gibi bilimsel yayınların yazma sürecine katkısı bu eğitimle biraz daha ilerletilmeye çalışılacaktır.

Katılımcı sayısı: 25 kişi ile sınırlı

Süre: 120 dakika

Yer: Hasan Ali Yücel Binası 1. Kat Bilgisayar Laboratuvarı

Katılımcı kitle: Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.

Katılımcılardan beklentiler:  Katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarlarıyla gelmesi gerekmektedir. Katılımcıların bilgisayarlarında en az MS Office Word 2010 versiyonu kurulu olmalıdır.

 

BÜYÜK GRUPLARIN DERSE KATILIMINI MOBİL CİHAZLARLA ARTTIRIN: MENTI & KAHOOT UYGULAMALARI

Doç. Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN

ayhan.caliskan@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. Ozan KARACA

ozan.karaca@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi

 

Büyük grupların ders ya da sunumlarda dikkatini dağıtan en önemli unsurlardan biri cep telefonudur. Cep telefonlarını dikkat dağıtan bir araçtan, dikkat toplayan ve öğrenci-ders etkileşimini arttıran olan bir araca nasıl çevrilebileceği göstermek ve katılımcıların katkısıyla eğitim alanında nasıl faydalı olabileceğini tartışabilmek için “Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları ” isimli bu çalıştay planlanmıştır. Bu çalıştayın katılımcılarına, büyük grup ders ya da sunumlarında; anlık soru-cevap, çoktan seçmeli ve açık uçlu soru türlerinde mini-testlerin yapılabilmesini, anket veya ölçek uygulaması yapılabilmesini, geri bildirim toplanabilmesini, kavramlar üzerinden düşünce bulutu yapılabilmesini, oyunlaştırmacı bir yaklaşımla öğrenenlerin dikkat düzeyini ve ders etkileşimini arttırabilmesini sağlayacak web araçları tanıtılacak ve örnek uygulamalar yapılacaktır.

 

Katılımcı sayısı: 25 kişi ile sınırlı

Süre: 120 dakika

Yer: Hasan Ali Yücel Binası 1. Kat Bilgisayar Laboratuvarı

Katılımcı kitle: Akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve öğretmenlerin katılımına açıktır.